دوره

کد رشته محل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت پذیرش  نیمسال

جنس پذیرش

توضیحات

 

اول

دوم

زن

مرد

 

روزانه

2304

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد (دارالفنون)

15

-

-

مرد

 

روزانه

2305

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد (دارالفنون)

-

15

-

مرد

 

روزانه

2306

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان

-

30

-

مرد

 

روزانه

2307

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان

36

-

زن

-

 

روزانه

2308

آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 مشهد (شهید محمد منتظری)

30

-

-

مرد

 

روزانه

2309

آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 یزد (شهید صدوقی)

15

-

-

مرد

 

روزانه

2310

آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 یزد (شهید صدوقی)

-

15

-

مرد

 

روزانه

2311

دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی)

30

-

زن

-

 

روزانه

2312

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- تهران

-

15

زن

مرد

ویژه فرهنگیان شاغل رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش بومی استان تهران

روزانه

2313

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی- وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

20

-

زن

مرد

 

شبانه

2314

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد (دارالفنون)

15

-

-

مرد

 

شبانه

2315

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد (دارالفنون)

-

15

-

مرد

 

شبانه

2316

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان

-

36

زن

-

 

شبانه

2317

آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 مشهد (شهید محمد منتظری)

-

30

-

مرد

 

شبانه

2318

آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 یزد (شهید صدوقی)

15

-

-

مرد

 

شبانه

2319

آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 یزد (شهید صدوقی)

-

15

-

مرد

 

شبانه

2320

دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی)

-

30

زن

-

 

شبانه

2321

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- تهران

-

5

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2322

دانشگاه غیرانتفاعی شمال- آمل

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2323

مؤسسه غیرانتفاعی آبا- آبیک

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2324

مؤسسه غیرانتفاعی آبادانی و توسعه روستاها- همدان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2325

مؤسسه غیرانتفاعی آپادانا- شیراز

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2326

مؤسسه غیرانتفاعی آمل- آمل

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2327

مؤسسه غیرانتفاعی آیندگان- تنکابن

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2328

مؤسسه غیرانتفاعی اترک- قوچان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2329

مؤسسه غیرانتفاعی احرار- رشت

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2330

مؤسسه غیرانتفاعی ارم- شیراز

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2331

مؤسسه غیرانتفاعی استرآباد- گرگان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2332

مؤسسه غیرانتفاعی اسرار- مشهد

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2333

مؤسسه غیرانتفاعی اشراق- بجنورد

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2334

مؤسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی- کرمان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2335

مؤسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری- مشهد

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2336

مؤسسه غیرانتفاعی  امام جوا د (ع)- یزد

60

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2337

مؤسسه غیرانتفاعی  امین- فولاد شهر اصفهان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2338

مؤسسه غیرانتفاعی ایوانکی- ایوانکی

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2339

مؤسسه غیرانتفاعی  بعثت- کرمان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2340

مؤسسه غیرانتفاعی  بینالود- مشهد

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2341

مؤسسه غیرانتفاعی  بیهق- سبزوار

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2342

مؤسسه غیرانتفاعی  پرتو- زاهدان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2343

مؤسسه غیرانتفاعی  پردیسان- فریدونکنار

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2344

مؤسسه غیرانتفاعی  پیام گلپایگان- گلپایگان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2345

مؤسسه غیرانتفاعی  تایران- مشهد

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2346

مؤسسه غیرانتفاعی  تابناک- لامرد

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2347

مؤسسه غیرانتفاعی  تاکستان- تاکستان قزوین

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2348

مؤسسه غیرانتفاعی  توحید- گلوگاه مازندران

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2349

مؤسسه غیرانتفاعی  توس- مشهد

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2350

مؤسسه غیرانتفاعی  جابرابن حیان- رشت

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2351

مؤسسه غیرانتفاعی  جهاد دانشگاهی- واحد رشت

60

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2352

مؤسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی استان یزد

80

-

زن

مرد

محل تحصیل اردکان یزد

غیرانتفاعی

2353

مؤسسه غیرانتفاعی  جهاد دانشگاهی خوزستان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2354

مؤسسه غیرانتفاعی  جهاد دانشگاهی کرمانشاه

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2355

مؤسسه غیرانتفاعی  حافظ- شیراز

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2356

مؤسسه غیرانتفاعی  خاوران- مشهد

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2357

مؤسسه غیرانتفاعی  خزر- محمودآباد

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2358

مؤسسه غیرانتفاعی  خیام- مشهد

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2359

مؤسسه غیرانتفاعی  دارالفنون- قزوین

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2360

مؤسسه غیرانتفاعی  دانش پژوهان- اصفهان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2361

مؤسسه غیرانتفاعی  دیلمان- لاهیجان

60

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2362

مؤسسه غیرانتفاعی  رسام- کرج

80

-

زن

-

 

غیرانتفاعی

2363

مؤسسه غیرانتفاعی  رشد دانش- سمنان

-

80

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2364

مؤسسه غیرانتفاعی  رشدیه- تبریز

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2365

مؤسسه غیرانتفاعی  روزبه- زنجان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2366

مؤسسه غیرانتفاعی  روزبهان- ساری

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2367

مؤسسه غیرانتفاعی  ساریان- ساری

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2368

مؤسسه غیرانتفاعی  سبلان- اردبیل

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2369

مؤسسه غیرانتفاعی  سپهر- اصفهان

60

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2370

مؤسسه غیرانتفاعی  سراج- تبریز

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2371

مؤسسه غیرانتفاعی  سناباد- چناران

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2372

مؤسسه غیرانتفاعی  سوره- تهران

80

-

زن

مرد

پذیرش با شرایط خاص- شرایط و ضوابط در انتهای همین د فترچه

غیرانتفاعی

2373

مؤسسه غیرانتفاعی  شاندیز- مشهد

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2374

مؤسسه غیرانتفاعی شفق- تنکابن

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2375

مؤسسه غیرانتفاعی  شهاب دانش- قم

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2376

مؤسسه غیرانتفاعی  شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2377

مؤسسه غیرانتفاعی  صائب- ابهر

75

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2378

مؤسسه غیرانتفاعی  صالحان- قائمشهر

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2379

مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم- قائمشهر

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2380

مؤسسه غیرانتفاعی  صنعتی مازندران- بابل

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2381

مؤسسه غیرانتفاعی  طبری- بابل

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2382

مؤسسه غیرانتفاعی  عرفان- کرمان

60

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2383

مؤسسه غیرانتفاعی  علاء الدوله سمنانی- گرمسار

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2384

مؤسسه غیرانتفاعی  علامه بحرالعلوم- بروجرد

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2385

مؤسسه غیرانتفاعی  علامه جعفری- رفسنجان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2386

مؤسسه غیرانتفاعی  علامه حلی- چالوس

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2387

مؤسسه غیرانتفاعی  علامه دهخدا- قزوین

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2388

مؤسسه غیرانتفاعی  علامه طبرسی- قائمشهر

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2389

مؤسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره)- نور

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2390

مؤسسه غیرانتفاعی  علم گستران مهاجران/ اراک/ شهرک مهاجران

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2391

مؤسسه غیرانتفاعی علوم و توسعه آریا- گرمسار

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2392

مؤسسه غیرانتفاعی  غزالی- قزوین

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2393

مؤسسه غیرانتفاعی  فخررازی- ساوه

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2394

مؤسسه غیرانتفاعی  کادوس- رشت

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2395

مؤسسه غیرانتفاعی  کاوش- محمودآباد

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2396

مؤسسه غیرانتفاعی  کسری- رامسر

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2397

مؤسسه غیرانتفاعی  کمال الملک- نوشهر

60

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2398

مؤسسه غیرانتفاعی  کوثر- قزوین

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2399

مؤسسه غیرانتفاعی  گلستان- گرگان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2400

مؤسسه غیرانتفاعی  گنجینه هنر- کرمانشاه

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2401

مؤسسه غیرانتفاعی  لامعی گرگانی- گرگان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2402

مؤسسه غیرانتفاعی لیان- بوشهر

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2403

مؤسسه غیرانتفاعی  مارلیک- بوشهر

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2404

مؤسسه غیرانتفاعی  مازیار- رویان- نور

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2405

مؤسسه غیرانتفاعی  معراج- سلماس

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2406

مؤسسه غیرانتفاعی  مهر- اراک

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2407

مؤسسه غیرانتفاعی  مولانا- آبیک قزوین

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2408

مؤسسه غیرانتفاعی  میثاق- رفسنجان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2409

مؤسسه غیرانتفاعی  میرداماد- گرگان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2410

مؤسسه غیرانتفاعی  میرعماد- قزوین

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2411

مؤسسه غیرانتفاعی  نبی اکرم (ص)- تبریز

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2412

مؤسسه غیرانتفاعی  نجف آباد- نجف آباد اصفهان

80

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2413

مؤسسه غیرانتفاعی  نیما- محمود آباد

60

-

زن

مرد

 

غیرانتفاعی

2414

مؤسسه غیرانتفاعی  هنر- شیراز

80

-

زن

مرد